In Memory

Shirley Baumbach (Gara) - Class Of 1944