In Memory

Judith A Corman (Rubin) - Class Of 1960